Korpus för svenskt teckenspråk som andraspråk består av en datamängd vars insamling initierades under 2013 och som är pågående. Korpusen är del av projektet ”Från tal till tecken – att lära sig svenskt teckenspråk som andraspråk” finansierad av Riksbankens jubileumsfond (P16-0371:1) under 2017–2019.

Inlärarkorpusen består av data från andraspråksinlärare i svenskt teckenspråk. Data har samlats in under 2013–2014 (första kullen) och 2016–2017 (andra kullen). Fler insamlingar planeras inom ramen för projektet. Det totala antalet deltagare uppgår till 28 och cirka 10,5 timmars data (maj 2017).

Insamlingen har skett på longitudinell basis, och deltagarna har spelats in under fyra tillfällen under en 1,5 års tid i syfte att dokumentera inlärarspråket i ett utvecklingsperspektiv. Insamlingen innehåller en mängd autentiska språkdata baserat på intervjuer samt återberättande från bilder och filmer (Bl.a. Var är du, grodan? och Plankan).

Inspelningen och annoteringen har utförts efter samma tillvägagångsätt som i den svenska teckenspråkskorpusen. Skillnaden här är att annoteringar för L2-analys tillkommer.

Till projektet hör också en kontrollgrupp bestående av 9 förstaspråksanvändare av svenskt teckenspråk.

Källhänvisning

Schönström, K. & Mesch, J. (2017). Datamängd. Projektet Från tal till tecken – att lära sig svenskt teckenspråk som andraspråk. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Schönström, K. & Mesch, J. (2017). Dataset. The project From speech to sign – learning Swedish Sign Language as a second language. Department of Linguistics, Stockholm University.

Annoteringsfiler

Mesch, J., Schönström, K., Gärdenfors, M., Riemer Kankkonen, N.,  Larsson, Y. & Bark, J. (2020). Annoterade filer för Korpus i svenskt teckenspråk som andraspråk. Version 2. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.