Kursen ger en översikt över vad korpuslingvistik är och hur man kan undersöka stora mängder av textsamlingar, s.k. korpusar. Kursen behandlar aktuella frågeställningar avseende teckenspråkskorpusar och ger också insikter i och praktisk erfarenhet av korpuskonstruktion vad gäller datainsamling, urvalskriterier och annotering. Kursen ger även praktisk kunskap om hur man använder korpusar för empiriska undersökningar av språkliga fenomen med hjälp av ett multimodalt annoteringsverktyg.

Endast registrering

Registrera dig (mejla, ring eller besök) hos Studentexpeditionen: exp@ling.su.se.
Ange namn, personnummer, kursens namn (+ kurskod) när du registrerar dig.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan LIT342 | Schema HT17 | LItteraturlista HT17 (64 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och laborationer. Aktivt deltagande i undervisningen förutsätts.

Språk

Kursen ges på teckenspråk.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Teckenspråksteori I, 7,5 hp eller motsvarande