Professor Kuhl inledde sin forskarkarriär i slutet av 1970-talet, då hon publicerade en rad mycket uppmärksammade artiklar baserade på experimentella studier där människans och andra djurarters perception av talljud jämfördes med varandra, vilket bidrog till revolutionerande insikter om hur allmängiltiga perceptionsmekanismer skapar förutsättningar för människans talperception.

Något senare påbörjade professor Kuhl sin forskning kring spädbarnets tidiga perception av talljud och har sedan 1989 haft en stark anknytning till den spädbarnsforskning som bedrivs i Stockholm Babylab vid Institutionen för lingvistik.

Professor Kuhl har skapat och leder Institute for Learning and Brain Sciences i Seattle samt NSF Science of Learning Center (LIFE) vid University of Washington, USA.

Information on Patricia K. Kuhl

Läs mer om årets hedersdoktorer vid Stockholms universitet