Vad är skillnaden mellan plagiering och fusk? Plagiering definieras vanligen som att lämna in någon annans arbete som sitt eget. Fusk kan ske på många sätt, men i det här sammanhanget innebär det plagiering som inbegriper ett försök att vilseleda.

Information om plagiering och fusk (254 Kb)


Plagiat

Plagiat innebär att imitera eller kopiera någon annans text eller idé utan att tala om varifrån de kommer. Inlämnade examinationsuppgifter ska skrivas med egna ord och bygga på egen analys och egna reflektioner kring ämnet. Att uttrycka sina idéer med egna ord är en del av inlärnings-processen och förbättrar förmågan att tänka självständigt.

När du redogör för andras texter eller idéer måste det vara klart för läsaren att du citerar eller refererar till någon annan och var du har hämtat informationen. Alla citat måste anges på korrekt sätt med citationstecken (eller i blockcitat vid längre utdrag) och angivande av källa. En text får inte till större delen bestå av citat. Dessa ska enbart användas för att illustrera det egna resonemanget. Tänk på att även i muntliga redovisningar använda egna formuleringar. Alla arbeten du citerar eller refererar till ska redovisas.

• För böcker ange: författare; utgivningsår; titel (kursiverat); utgivningsort; förlag och sida/sidor.
• För artiklar utgivna i tidskrifter ange: författare; utgivningsår; titel; namn och nummer på tidskriften (kursiverat) och sida/sidor.
• För artiklar utgivna i symposie-, konferens- eller samlingsvolymer ange: författare; utgivningsår; titel; namn på redaktören/-erna följt av beteckningen (red.); titel på volymen (kursiverat); utgivningsort; förlag och sida/sidor.
• För material nedladdat från internet som inte kan ordnas i kategorierna ovan ange: författare; titel, internetadress; nedladdningsdatum

Om du känner dig osäker på vad som räknas som plagiat fråga din lärare. Misstänkta plagiatfall anmäls till disciplinnämnden och kan leda till avstängning.
 

Fusk

Det finns studenter som köper, stjäl, kopierar eller på andra sätt förfalskar sina akademiska ”arbeten”. Personer som fuskar är medvetna om att detta är otillåtet och kan ha haft många tillfällen att lära sig Stockholms universitets regler och många möjligheter att utveckla sina akademiska färdigheter.

Vid allvarliga fall av försök till vilseledande kan en student bli avstängd från universitetet i upp till sex månader. Även kortare avstängningar kan ge allvarliga följder för studentens fortsatta studier, genom att avstängningen kan resultera i indragna studiemedel.
 

Disciplinära åtgärder

Ur Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet:

Disciplinära åtgärder får vidtas mot studenter som

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars skall bedömas
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan

(Se 10 kap 1 § högskoleförordningen, HF).

Om en student utsätter en annan student eller en arbetstagare vid universitet för trakasserier (till exempel sexuella trakasserier eller trakasserier på grund av religion, kön, etnicitet, sexuell läggning eller funktionshinder) ska disciplinära åtgärder vidtas mot denne student. ( Se bland annat 6 § lagen om likabehandling av studenter).

Disciplinära åtgärder får inte vidtas senare än två år efter det att förseelsen begåtts.

Att observera är att vissa former av fusk, till exempel urkundsförfalskning eller osant intygande, faller under brottsbalken och kan därmed även föranleda åtal.