Vad är Minor Field Studies?

Minor Field Studies (MFS) är ett Sida-finansierat program som riktar sig till studenter på högskolans grundutbildningsnivå. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Målet är att förbereda studenter att verka i globala sammanhang och organisationer. MFS genomförs under handledning i Sverige och med en kontaktperson i värdlandet.

MFS-stipendium

En student som beviljats MFS-stipendium kan på plats i ett utvecklingsland samla data till sitt examensarbete. Stipendiet på 27 000 kr är ett bidrag som delvis täcker utgifter under fältperioden. Läs mer på Universitets- och högskolerådets (UHR) hemsida.

Ansökan och programhantering sköts av Studentavdelningen vid Stockholms universitet. För vidare information och behörighetskrav, se www.su.se/utbildning/studera-utomlands/minor-field-studies

Ansökan

Ansökan är öppen mellan 17 oktober - 31 oktober 2018 för fältstudier VT 2019. Redan när ansökan fylls i behöver du som sökande ha ett skriftligt godkännande från en handledare vid Institutionen för lingvistik samt från en kontaktperson i fält.

Om du är intresserad att söka årets stipendium ber vi dig kontakta Henrik Liljegren, henrik@ling.su.se (institutionens kontaktperson för MFS) eller Sofia Gustafson-Capková, ma@ling.su.se (studierektor avancerad nivå).

Tidigare stipendiater

Flera studenter vid Institutionen för lingvistik har under senare år tagit vara på möjligheten att samla data på plats och har goda erfarenheter av fältstudier utomlands.

Frågor?

MFS hemsida: Information om MFS behörighetskrav, ansökan och urval finns på hemsidan www.su.se/mfs (information in English: www.su.se/english/mfs)
Kontakt: Om du har ytterligare frågor gällande utlysningen, kontakta gärna MFS-handläggaren på Internationell mobilitet, mfs@su.se. Frågor som gäller själva projektet besvaras av MFS-ansvarig på respektive institution (Henrik Liljegren, se ovan).
Uppdateringar? Maila Internationell mobilitet om du vill vara med på listan för epost-utskick vid utlysningar samt uppdaterad information.

Palula Village
Palula Village Photo: H Liljegren