Kvällskurser och fortbildningskurser

LIN012 Forensisk lingvistik, 7,5 hp

Kursen tar upp lingvistiska teorier och metoder av betydelse för det rättslingvistiska området. Ett genomgående tema är svenska och internationella rättsfall där lingvistiska data förekommer, och där lingvistisk analys tillämpas. Genom att utforska ämnen såsom talaridentifiering, författarbestämning och diskurs i rättssalen beskrivs hur lingvistisk teori och metod kan tillämpas i praktiken. Kursen tar bland annat upp problematiken kring vad man egentligen kan utläsa ur en röst eller en text, och hur tillförlitligt man kan identifiera eller profilera en talare eller en författare.

LIN018 Barns språkutveckling, 7,5 hp

Barns språkutveckling ges som kvällskurs och riktar sig till den intresserade allmänheten. Under kursen diskuteras grundläggande frågor om barns språkutveckling. Barnets utveckling av expressiv förmåga som joller och fonologi (språkljudssystem), grammatik och pragmatik behandlas, liksom utveckling av impressiv förmåga som auditiv talperception och språklig medvetenhet. Vuxen–barnkommunikation diskuteras i ljuset av omgivningens betydelse för barnets tal- och språkutveckling. Universella och språkspecifika faktorer i språkförvärvandet beaktas, liksom språkutveckling hos döva och hörselskadade barn och hos barn med flera språk. 

LIN017 Språk, kultur och tänkande, 7,5 hp

Denna tvärvetenskapliga kurs ger en översikt över några av det mänskliga språkets kopplingar till kultur och tänkande. Frågor som behandlas inkluderar: Är det språket som påverkar kulturen eller kulturen som påverkar språket? Kan man säga allt på alla språk? Kan man tänka utan språk? Är det samma känslor fast de uttrycks så olika i olika språk? Hur kan man få datorer att förstå och producera språk?

LIN345 Pashto – ett språk i världen, 7,5 hp

Kursen ger studenten tillfälle att orientera sig i det iranska språket pashto, främst talat i delar av Pakistan och Afghanistan. Pashto är ett språk som är strukturellt avvikande från svenska. Under kursen berörs språkets huvudsakliga grammatiska, fonetiska, fonologiska, semantiska och pragmatiska drag liksom samhälleliga aspekter.


Kurser inom Kandidatprogrammet i lingvistik

LIN210 Lingvistik II, 30 hp

LIN430 Lingvistik IV, 30 hp

LIN600 Lingvistik – kandidatkurs, 30 hp


Fristående kurser

Dessa kurser kan även läsas inom Kandidatprogrammet i filosofi och lingvistik.

LIN210 Lingvistik II, 30 hp

LIN211 Språkvetenskapligt arbetssätt, 7,5 hp

LIN212 Morfologiska och syntaktiska strukturer, 7,5 hp

LIN213 Talets akustik och perception, 7,5 hp

LIN214 Psyko- och neurolingvistik, 7,5 hp

LIN215 Programmeringsteknik för lingvister, 7,5 hp

LIN216 Pragmatik och interkulturell kommunikation, 7,5 hp

LIN430 Lingvistik IV, 30 hp

LIN431 Syntaktisk teori, 7,5 hp

LIN432 Språklig variation i tal, samhälle och texter, 7,5 hp

LIN433 Matematiska metoder för språkvetare, 7,5 hp

LIN434 Deskriptiv lingvistik, 7,5 hp


Fristående kandidatkurser

Dessa kurser kan även läsas inom Kandidatprogrammet i filosofi och lingvistik.

Litteraturlista VT20 Kandidatkurser i lingvisktik och teckenspråk (83 Kb)

LIN611 Lingvistik: Typologi och språklig mångfald - kandidatkurs, 15 hp

 

LIN621 Lingvistik: Datorlingvistik – kandidatkurs, 15 hp

 

LIN631 Lingvistik: Experimentell lingvistik – kandidatkurs, 15 hp

 

Examinatorer

Examinatorer Lingvistik VT20 (556 Kb)