Kursen leder till fördjupade kunskaper om grundläggande begrepp i fonologin såsom fonemet, särdrag, stavelsen och kvantitet, och tar upp fonologiska analysmetoder och beskrivningsmodeller såsom regler och regelordning. Vidare ges inblick i fonologisk typologi och utveckling hos fonologiska system samt orientering om traditionella och modernare fonologiska teorier. Kursen behandlar även skriftsystemens uppkomst och utveckling och hur de relaterar till talade språks fonologi.

Kursplan och anmälan

Kursen läses som delkurs inom Kandidatprogram i lingvistik, termin 5.
Fonologi (LIN511) kan också läsas som fristående kurs.
Du anmäler dig till Fonologi (LIN511) via antagning.se. Mer information och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen:
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar som även innehåller diskussions- och övningsmoment.

Språk

Kursen ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik IV, 30 hp