Enligt Högskoleförordningen 7 kap. 3 § ska undantag från behörighetsvillkor göras om sökanden har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen utan att uppfylla behörighetsvillkoren. Vid bedömning av dispensansökan beaktas därför endast förutsättningarna för att klara kursen, och inte bakgrunden till varför sökande inte uppnått behörighetskraven (t.ex. sjukdom eller andra personliga skäl).

Om du söker dispens på grund av oavslutade kurser gäller att du så snart som möjligt ska göra om examinationerna för att uppnå behörighet. Dispensen ges i undantagsfall, och gäller för en viss kurs och en viss termin. Det är studierektor som bedömer och beviljar dispenser.

Behörighetskraven finner du i kursplanen som du hittar via Stockholms universitets webbkatalog.

Ansökan ska vara institutionen tillhanda senast fyra veckor innan kursen startar. Fyll i blanketten för dispensansökan och bifoga underlag för bedömning. Om du ansöker om dispens på grund av oavslutade kurser ska du bifoga en realistisk plan för hur och när du ska slutföra kurserna. Beslut meddelas cirka en vecka innan kursen startar. Ansökningar som inkommer senare kan inte förväntas vara färdigbedömda före kursstart.
Dispensblankett (81 Kb)