Är du intresserad av att arbeta med översättning mellan svenska och teckenspråk? Är du intresserad av språk i allmänhet t.ex. teckenspråk och svenska och vill fördjupa dina kunskaper i båda språken?

Hösten 2015 gavs det möjlighet att läsa våra kurser med översättningsinriktning, upplagt så att Teckenspråk I, 30 hp och Svenska som andraspråk I, 30 hp lästes parallellt med varandra under läsåret 2015/2016. Detta omfattade heltidsstudier.

Dessa kurser ger dig en bra bas och uppfyller förkunskapskraven för att läsa fortsättningskursen Översättning svenska/teckenspråk, 30 hp vilken ges ht 2016 på halvfart, vilket ger dig möjlighet att kombinera med ytterligare kurser i teckenspråk eller svenska.

Vår nya översättningsinriktning är ett resultat av samarbetet med Sveriges dövas riksförbund och projektet ”Utbildning för döva tolkar och översättare”