Kursen vänder sig till anställda på Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) tvåspråkiga specialskolor som saknar färdigheter i svenskt teckenspråk. Kursens huvudfokus är språkfärdighetsträning samt introduktion till de grundläggande principerna för teckenspråkets gestuella-visuella modalitet. Dessutom ger kursen kunskaper om dövundervisningens framväxt över tid. Kursen är indelad i fyra delkurser.

Delkurs 1: Svenskt teckenspråk – grundkurs I praktiskt fokus 10 hp

Delkursen utvecklar förmågan att förstå och använda det mest frekventa teckenförrådet och de mest frekventa fraserna (inklusive bokstavering och siffror) i anpassade samtal inom den personliga domänen.

Delkurs 2: Svenskt teckenspråk – grundkurs I teoretiskt fokus 5 hp

Delkursen ger en introduktion till det svenska teckenspråkets struktur, både avseende hur enskilda tecken är uppbyggda, teckenrestriktioner samt hur hela satser och texter är konstruerade. Delkursen behandlar också hur tecknade språk skiljer sig från talade språk utifrån ett modalitetsperspektiv och introducerar grundläggande grammatiska processer med särskilt fokus på teckenspråkets simultana och spatiala drag.

Delkurs 3: Svenskt teckenspråk – grundkurs II  12 hp

Delkursens huvudsakliga fokus är språklig interaktion och kommunikation. Den utvecklar förmågan att förstå och samtala om välbekanta ämnen inom den personliga domänen på svenskt teckenspråk. Talade och tecknade språks olika konventioner för turtagning introduceras. I delkursen utvecklas också förmågan att framföra enkla texter på svenskt teckenspråk med beaktande av teckenspråkets grammatiska struktur. Delkursen ger även grundläggande kunskaper om morfologiska och syntaktiska konstruktioner och om produktiva tecken i svenskt teckenspråk.

Delkurs 4: Undervisning av döva och hörselskadade -- historik och samtid I 3 hp

Delkursen behandlar utvecklingen av undervisning för döva och hörselskadade elever i Sverige, och det svenska teckenspråkets ställning inom skolan ur ett historiskt och samtida perspektiv. Ett särskilt fokus läggs på bimodal tvåspråkighet avseende svenskt teckenspråk och svenska.

Kursplan LIT901 (241 Kb)

Schema och litteraturlista

Schema ST19/HT19 dk1 (v 32-03)

Litteraturlista LIT901 (186 Kb)

Undervisning

Delkurs 1: Svenskt teckenspråk – grundkurs I praktiskt fokus 10 hp

Undervisningen består av språkfärdighetsövningar i huvudsak på svenskt teckenspråk. Två obligatoriska distansuppgifter i språkfärdighet utgör kurskrav.

Delkurs 2: Svenskt teckenspråk – grundkurs I teoretiskt fokus 5 hp

Undervisningen består av seminarier på campus och digitala föreläsningar på distans.

Delkurs 3: Svenskt teckenspråk – grundkurs II  12 hp

Undervisningen består av språkfärdighetsövningar i huvudsak på svenskt teckenspråk. Två obligatoriska distansuppgifter i språkfärdighet utgör kurskrav.

Delkurs 4: Undervisning av döva och hörselskadade -- historik och samtid I 3 hp

Undervisningen består av föreläsningar på distans kompletterade av ett antal seminarier på campus.

Undervisningen äger rum i form av löpande distansundervisning och koncentrerade tillfällen på campus. Undervisningen sker på svenskt teckenspråk och svenska.

Närvaro på minst 80 % av de campusförlagda övningstillfällena är obligatorisk. Frånvaro vid fler tillfällen medför kompletteringsuppgifter. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

Kursansvariga lärare

Delkurs 1: Svenskt teckenspråk – grundkurs I praktiskt fokus 10 hp:

Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@ling.su.se

Delkurs 2: Svenskt teckenspråk – grundkurs I teoretiskt fokus 5 hp:

Åsa Gustafsson, asa.gustafsson@ling.su.se

Delkurs 3: Svenskt teckenspråk – grundkurs II  12 hp:

Meddelas inför VT20.

Delkurs 4: Undervisning av döva och hörselskadade -- historik och samtid I 3 hp:

Meddelas inför VT20.

Betygssättande lärare

Åsa Gustafsson

Anette Ekberg

Josephine Willing

Examinator

Ingela Holmström, ingela.holmstrom@ling.su.se

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Grundläggande behörighet. Anställd på en av Specialpedagogiska skolmyndighetens tvåspråkiga specialskolor.