Barns språkutveckling - masterkurs, 30 hp (huvudområde lingvistik)

Examensarbetet är forskningsförberedande och ger fördjupade kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa ett självständigt och väl avgränsat forskningsprojekt inom den huvudinriktning du valt för ditt arbete.

Medan den huvudsakliga arbetsinsatsen avser det individuella projektet, inkluderar kursen även gemensamma uppsatsseminarier. Det specifika projektet för ditt examensarbete väljs och formuleras i samråd med kursansvarig lärare och/eller handledare med specialkompetens inom din huvudinriktning.

Undervisning

Undervisningen ges i form av seminarier och handledning. En individuell handledare utses av kursansvarig lärare. Närvaro vid seminarierna är obligatorisk.

Språk

Den obligatoriska seminarieserien för uppsatsstudenter ges på engelska, men uppsatsen kan skrivas på svenska.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Antagen till Masterprogram i barns språkutveckling samt 75 hp inom programmet varav minst 30 hp inom huvudområdet lingvistik på avancerad nivå. Svenska 3, Engelska 6.

Kurskod

LIB709