Kursen behandlar korpuslingvistisk metod utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Kursen introducerar korpuslingvistik och ger en fördjupning inom experimentell metod och kvantitativ dataanalys. Kursen ger även praktiska kunskaper i hur amn gör när man planerar, utför, samlar in, annoterar och analyserar data. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om konstruktion, annotering och analys av korpusar. Som student får du under handledning utföra korpuslingvistiska studier samt utföra och utvärdera manuell och datadriven annotering.

Kursplan, schema och litteraturlista

Kursplan HT17 | Schema HT17 | Litteraturlista HT17 (70 Kb)

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

Språk

Kursen undervisas på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp och Lingvistik II, 30 hp