Kursen ger fördjupade kunskaper i lingvistik genom att behandla experimentella lingvistiska metoder ur ett praktiskt och teoretiskt perspektiv, genom att ge en orientering i världens språk och de olika sätt på vilka de kan klassificeras och genom att beskriva betydelse ur ett språkspecifikt perspektiv.

Kursplan och schema

Kursplan LIN310 | Schema HT17
För litteraturlista, se respektive delkurshemsida

Kursen består av fem delkurser:

Delkurserna kan också läsas som fristående kurser.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, laborationer och seminarier.

Språk

Undervisningen sker på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp och Lingvistik II, 30 hp