Kursen behandlar korpuslingvistisk metod utifrån såväl ett teoretiskt som ett praktiskt perspektiv. Kursen introducerar korpuslingvistik och ger en fördjupning inom experimentell metod och kvantitativ dataanalys. Kursen ger även praktiska kunskaper i hur man gör när man planerar, utför, samlar in, annoterar och analyserar data. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper om konstruktion, annotering och analys av korpusar. Som student får du under handledning utföra korpuslingvistiska studier samt utföra och utvärdera manuell och datadriven annotering.

Kursplan och anmälan

Kursen läses som delkurs inom Kandidatprogram i lingvistik, termin 3.
Du kan också läsa kursen som delkurs inom Lingvistik III (LIN310).
Kursen kan dessutom läsas som fristående kurs (LIN334). Du söker in via antagning.se, mer information och länk till anmälan hittar du i kurskatalogen: 
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

Språk

Kursen undervisas på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp och Lingvistik II, 30 hp