Kursplan och anmälan

Kursen läses som delkurs inom Kandidatprogrammet i lingvistik, termin 1.
Du kan också läsa kursen som delkurs inom Lingvistik I (LIN130).
Kursen kan dessutom läsas som fristående kurs (LIN131):
Kursplan och anmälan

Schema och litteraturlista

Terminstart

Välkommen till Lingvistik I (126 Kb)

Kursinformation

Kursen ger en introduktion till ämnet lingvistik och några av lingvistikens centrala områden och tillämpningar samt grundläggande färdigheter i lingvistisk analys.

Kursen är fördelad på två delkurser:

  • Delkurs 1: Språkets minsta beståndsdelar, 8 hp
    Delkursen beskriver språkets minsta beståndsdelar och hur språket är uppbyggt utifrån dessa. Centrala grammatiska kategorier och ordklasser diskuteras ur ett tvärspråkligt perspektiv. Genom praktiska övningar introduceras morfologisk analys och ordklassbestämning. Vidare behandlas formella språk och hur de kan beskrivas med formella grammatiker, med fokus på reguljära språk och reguljära grammatiker. Korpuslingvistisk metod introduceras, liksom datorbaserade verktyg för lingvistisk analys. Delkursen behandlar grundläggande fonemanalys, hur språkljud bildas samt symboliseras i fonetisk skrift. Vidare behandlas grundläggande prosodiska begrepp samt fonologisk analys, liksom akustiska analyser på inspelat material.
  • Delkurs 2: Språkets nivåer, 4 hp
    Delkursen beskriver strukturer i fraser, satser och högre nivåer ur ett tvärspråkligt perspektiv. Genom praktiska övningar introduceras grundläggande analys på syntaktisk nivå, såsom satsdelsanalys och frasstrukturanalys. Grunderna i studiet av semantik, diskurs och pragmatik samt viktiga upptäckter inom dessa områden diskuteras. Vidare behandlas formella språk och hur de kan beskrivas med formella grammatiker, med fokus på kontextfria språk och kontextfria grammatiker. Delkursen innehåller även en fördjupning inom korpuslingvistisk metod samt datorbaserade verktyg för lingvistisk analys.

Undervisning

Delkurs 1: Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer. Kurskrav: ett diagnostiskt prov är ett obligatoriskt inslag i kursen. Fullgörandet av obligatoriet utgör krav för att studenten ska få delta iefterföljande examination. Vidare information i kursplanen under Kunskapskontroll och examination.
Delkurs 2: Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

Språk

Kursen ges på svenska

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Engelska B/Engelska 6.