Lingvistik VI

Lingvistik VI

Sjätte terminen terminen på kandidatprogrammet läser du Lingvistik VI - kandidatkurs, 30 hp (LIN600). För tillträde till kursen krävs att du har antagits till och fullgjort fem terminers studier inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp.

Kursens innehåll
Kursen ger dels erfarenhet av att praktiskt tillämpa kunskaperna inom lingvistik på en arbetsplats; dels en fördjupning i forskningsmetodik genom en egen forskningsuppgift inom ett lingvistiskt delområde, som genomförs självständigt och redovisas i en uppsats.

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen
För tillträde till kursen krävs att du har antagits till och fullgjort fem terminers studier inom Kandidatprogram i lingvistik, 180 hp. Anmälan görs via Antagning.se (inloggning krävs).

 

Delkurs 1: Praktik, 15 hp
Delkursen består av praktik utförd antingen inom ett akademiskt forskningsprojekt, vid en myndighet eller inom näringslivet. Praktiktjänstgöringen innebär att studenten på heltid deltar i verksamheten på en arbetsplats under minst sex och maximalt tio veckor, samt att han/hon under handledning bekantar sig med ett flertal av de där förekommande arbetsuppgifterna.

Delkurs 2: Examensarbete för kandidatexamen, 15 hp
Delkursen ger studenten kunskaper om hur man utför ett mindre forskningsarbete och rapporterar det i ett examensarbete. Delkursen innehåller övning i informationssökning samt övning i att muntligt och skriftligt
presentera sitt arbete under olika faser.

STUDENTKONTAKT

Studentexpedition
E-post: exp@ling.su.se
Telefon- och besökstider:
Tis. 9-10 Ons 13-15 Tors 9-11 och 13-16

Kontaktuppgifter:
Kontaktuppgifter för studentärenden
Studierektorer
Studievägledare

Mitt universitet

Dagens undervisningsschema

Här ser du en översikt över dagens undervisningsschema för Institutionen för lingvistik

Sök ditt schema här

Här kan du söka ut ditt schema. Sök på kurskoden eller kursens namn

Terminsstart – en folder

En lyckad terminsstart.