Om kursen

Kursen syftar till att studenten ska träna på att självständigt och i dialog med andra planera ett realistisk och väl angränsat mindre forskningsprojekt inom området lingvistik. Det planerade projektet ska omfatta motsvarande tio veckors heltidsarbete, och vara genomförbart givet studentens förkunskaper och befintliga resurser. I arbetet med projektplanen ingår att utforma en realistisk tidsplan, anknyta till relevant litteratur samt skissa på en lämplig metod under beaktande av gällande forskningsetiska normer.

Kursplan och ansökan

I kurskatalogen hittar du mer informaiton om kursen:
Kursplan och ansökan

Schema och litteraturlista

Schema HT19 | Litteraturlista HT19 (97 Kb)

Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

Lingvistik I, 30 hp.

Undervisning

Kursen ges i form av seminarier och diskussionsträffar i studentgrupper.
Kurskrav: Muntlig redovisning på seminarium och deltagande i diskussionsträffar är obligatoriska inslag i kursen.