På denna nivå breddas och fördjupas dina kunskaper inom ämnet ytterligare i ljuset av aktuella forskningsrön. Du skriver ytterligare ett examensarbete där du självständigt formulerar och genomför en vald forskningsuppgift.

Examensarbete - magisteruppsats, Fonetik, 15 hp
Examensarbetet syftar till att studenten ska fördjupa kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa en självständig forskningsuppgift inom fonetik.