Examensarbete för magisterexamen, 15 hp

Examensarbetet syftar till att fördjupa kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa en självständig forskningsuppgift inom datorlingvistik.