På denna nivå breddas och fördjupas dina kunskaper inom ämnet ytterligare i ljuset av aktuella forskningsrön. Du skriver ytterligare ett examensarbete, med ännu större fokus på självständigt formulerande och genomförande av den valda forskningsuppgiften. Kursen läses som fristående kurs.

Examensarbete för magisterexamen, Allmän språkvetenskap, 15 hp
Examensarbetet syftar till att studenten ska fördjupa kunskaper och färdigheter vad gäller att planera, genomföra och skriftligt redovisa en självständig forskningsuppgift inom Allmän språkvetenskap.