Kort historik:

Ragnhild Söderbergh, professor i barnspråk vid Lunds Universitet tog initiativet till det första symposiet 1984.

Nordiska Föreningen för Barnspråksforskning grundades och dess stadgar sattes upp vid symposiet i Uleåborg 1990.

Föreningens stadgar

Grundtanken är att det vartannat år ska arrangeras ett symposium i barnspråksforskning i något av de nordiska länderna. Detta har också genomförts med några få avsteg från den ursprungliga tidsplanen. Tolv symposier har genomförts, det trettonde nordiska barnspråkssymposiet kommer att gå av stapeln 8 - 9 november 2013 vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.

Symposierna kan ses som en tvärvetenskaplig mötesplats, med föredragshållare och övriga deltagare från olika verksamhetsområden; audiologer, logopeder, foniater, lingvister, psykologer, neurologer, pedagoger etc.