Syftet med vårt omfattande projektet Svensk teckenspråkskorpus är att publicera en textsamling, en korpus, på teckenspråk. Den ska ge en bild av hur teckenspråksmeningar ser ut men också bidra med nya tecken och varianter till Svenskt teckenspråkslexikon och kunna användas för att utveckla läromedel. När teckenspråkstexter på detta sätt tillgängliggörs blir det möjligt att presentera och analysera tecken, meningar eller hela texter i språkundervisning. Korpusundersökningar och möjligheten att analysera teckenspråksgrammatik är av stor betydelse för framtida teckenspråksforskning, inte minst för områden som sociolingvistik, historisk lingvistik, översättningsstudier och kulturstudier.

Korpusmaterialet är fritt tillgängligt med det webbaserade korpusverktyget STS-korpus, detta för användning inom undervisning, forskning och teckenspråkslexikografi.

Korpusprojektet finansierades av Riksbankens Jubileumsfond mellan 2009-2011. Under denna tid gjordes inspelningar med 42 informanter i åldrarna 20 till 82 år från olika delar av landet. Inspelningarna innehåller en mängd fria samtal och berättelser samt återberättelser av "Var är du, grodan?" och "Snögubben", några bildserier och komedifilmer.

Det inspelade materialet annoterades och transkriberades med hjälp av annotationsverktyget ELAN. Verktyget används för annotering av inspelat material och för länkning av transkriptioner till digitaliserat video- och audiomaterial. Det kvarstår en del redigerings- och annoteringsarbete, eftersom annoteringsarbetet är mycket tidskrävande.

Vi uppdaterar annoteringskonventionerna löpande, för senaste version se www.ling.su.se/teckenspråksresurser/teckenspråkskorpusar/svensk-teckenspråkskorpus/publikationer.

En projektrapport om Korpus för det svenska teckenspråket finns tillgänglig för nedladdning i fulltext via DiVA: Mesch, J. (2015) Svensk teckenspråkskorpus – dess tillkomst och uppbygggnad.

Källhänvisning:
(Används vid referens av data)
Mesch, J., L. Wallin, A-L. Nilsson & B. Bergman. (2012). Datamängd. Projektet Korpus för det svenska teckenspråket 2009-2011 (version 1). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. (www.ling.su.se/teckensprakskorpus)

Annoteringskonvention:
Mesch, J. & Wallin, L. (2021). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 8 (maj 2021). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 56 s.

Projektledare: Johanna Mesch
Medarbetare: Brita Bergman, Anna-Lena Nilsson, Lars Wallin och Joel Bäckström

Projektet Korpus för det svenska teckenspråket genomfördes med bidrag från Riksbankens Jubileumsfond (In2008-0276-IK).