Stockholms universitets webbregler, riktlinjer och anvisningar omfattar alla webbplatser inom Stockholms universitet och finns beskrivna i universitetets Regelbok och i den digitala manualen för visuell identitet.

Webbriktlinjerna beskriver hur universitetets visuella identitet får och ska användas på webbsidor där organisatorisk enhet inom Stockholms universitet är avsändare och där prefekt (eller motsvarande) har informations- och innehållsansvar men också där Stockholms universitet är avsändare tillsammans med annan huvudman eller lärosäte.

Webbregler, föreskrifter för användning av universitetets märke respektive webbriktlinjer finns i Regelbokens övergripande föreskrifter.

Ytterligare information ges av universitetets webbteam, webbteam@su.se.