Vår forskning

Lingvistik är ett dynamiskt och mångfacetterat ämne och vår forskning utgör en stor del av institutionens verksamhet. Vid institutionens olika forskningsinriktningar (allmän språkvetenskap, barnspråk, datorlingvistik, dövas och hörselskadades flerspråkighet, fonetik och svenskt teckenspråk) forskas det inte bara inom de olika ämnesområdena, det pågår också ett flertal forskningprojekt där de olika ämnesinriktningarna samarbetar. Forskning i lingvistik sträcker sig också utanför insitutionens egna gränser, mot institutioner inom de humanvetenskapliga områdena och även andra fakultetsområden vid Stockholms universitet. Det finns även kontinuerliga nationella och internationella forskningssamarbeten. Lingvistik tillhörde mellan 2007–2014 Stockholms universitets ledande forskningsområden. 2015 ersattes forskningsområdena med 16 olika profilområden som beskriver universitetets forskning och utbildning. Institutionen för lingvistik ingår i dessa profilområden med forskningen kring språk och språkutveckling. Mer information om Stockholms universitets profilområden.

Vår utbildning

Institutionen erbjuder utbildningar på grundnivå (t.o.m. kandidatexamen), avancerad nivå (inkl. magister- och masterexamen) och forskarnivå (doktorsexamen). Det finns ett gemensamt kandidatprogram för inriktningar mot allmän språkvetenskap, fonetik och datorlingvistik. Vi ger också grundutbildningar i teckenspråk och svenska som andraspråk för döva. Vi medverkar dessutom i utbildningen för Kandidatprogrammet i teckenspråk och tolkning (tillsammans med Institutionen för svenska och flerspråkighet). Institutionen erbjuder också kurser på avancerad nivå, med magisterkurser och ett masterprogram i språkvetenskap, med inriktning mot typologi och språklig mångfald samt ett masterprogram i barns språkutveckling.
Vidare erbjuder institutionen särskild undervisning i logopedi i samarbete med Karolinska institutet. På forskarnivå ges utbildning i ämnet lingvistik med inriktning mot någon av de olika forskningsverksamheter som bedrivs vid institutionen.
En översikt över våra utbildningar finns på utbildningssidorna.

Välkommen till Institutionen för lingvistik!