Man sitter i gräset och antecknar. Foto: Henrik Liljegren
Foto: Henrik Liljegren

Den 26 mars startar vi en ny kurs vid Institutionen för lingvistik: Språkdokumentation 7,5 hp. Språkdokumentation är en relativt ny inriktning inom lingvistiken där insamlandet av primärdata och språkanvändarnas egna lokalsamhällen står i centrum. Förutom att ge en bakgrund i språkteknologi och det akuta behovet av att dokumentera hotade språkgrupper och deras språkliga repertoar, ger kursen också en praktisk introduktion till dokumentation som ”hantverk”.

På kursen bekantar vi oss med de aktiviteter och verktyg som ingår i språkdokumentation. Du får en introduktion i användningen av FLEx, ett program som är utarbetat för att hantera inspelade och transkriberade texter samt lexikala och kulturella data. Du får också träna på att utforma ett tänkt dokumentationsprojekt. Kursen är en utmärkt förberedelse för examensarbeten som inkluderar fältarbete eller insamling av data i samverkan med lokala språkgemenskaper eller enskilda användare av resurssvaga språk.

Henrik Liljegren i folkmyller på gata i Pakistan. Privat foto.
Henrik Liljegren. Privat foto

Kursansvarig är Henrik Liljegren, docent i lingvistik, med mångårig erfarenhet av lingvistiskt fältarbete och samverkan med talare av resurssvaga språk. Henrik arbetade under ca åtta år som biståndsarbetare och forskningskonsult i norra Pakistan och var med och grundade ett regionalt språkresurscenter i norra Pakistans mångspråkiga bergsregion.

Obs! Kursen gavs VT21.