De byar Josefina Safar besökt – Chicán, Nohkop, Trascorral och Cepeda Peraza – har en stor andel infödda döva som aldrig gått i dövskola eller liknande. Många invånare har döva i sin närhet och teckenspråk är ett självklart kommunikationsmedel som delas av döva och hörande. Här har man inte tillägnat sig det nationella mexikanska teckenspråket (Lengua de Señas Mexicana; LSM) utan utvecklat egna lokala språk, Yukatekiska teckenspråk (Yucatec Maya Sign Languages; YMSLs). 

Unga språk

De yukatekiska teckenspråken är unga språk med tre generationer döva i Chicán, men endast en generation i Nohkop, Trascorral och Cepeda Peraza. Fram till idag har man vetat väldigt lite om deras teckensförråd och grammatik och genom att undersöka och jämföra dessa unga språk vill Josefina Safar få en inblick i hur teckenspråk uppstår och förändras över generationer. Sådana här jämförelser mellan teckenspråk med ursprung i samma geografiska och kulturella kontext främjar också forskning som försöker identifiera hur sociolingvistiska faktorer (t.ex. antal generationer av döva, dövas ålder, fördelning av döva över olika familjer, osv.) påverkar språkliga strukturer.

Likartade men obesläktade

I sin avhandling drar Josefina Safar slutsatsen att dessa språk är likartade med obsläktade. De överlappar varandra i fråga om teckenförråd och grammatik som en följd av en gemensamma grund i gester och en delad kultur. Många språkliga strukturer återfinns redan hos första generationen yukatekiska teckenspråksanvändare, men språken förändras över tid. Nya lexikala och grammatiska konventioner uppstår när teckenspråket överförs till nästa generation.
Vidare konstateras att gester som används jämte talad yukatekiska fungerar som en grund för yukatekiska teckenspråk. Döva teckenspråksanvändare tar till sig dessa gester och förändrar och anpassar dem till sina teckenspråk.

Josefina Safars disputation äger rum den 30 oktober. Disputationen genomförs online, via Zoom. Läs mer här:

Disputation: Josefina Safar / A comparative study of Yucatec Maya Sign Languages

Länk till avhandlingen i DiVA:

A comparative study of Yucatec Maya Sign Languages 

Josefina Safar on field work in Yucatán, Mexico. Photo by Alejandra Àlvarez
Josefina Safar(t v) på fältarbete i Yucatán, Mexiko. Photo by Alejandra Àlvarez