Närbild av Iris-Corinna Schwarz med laptop och papper i bakgrunden. Privat foto,
Iris-Corinna Schwarz. Privat foto.

PALL-projektet tilldelas medel om 4,5 miljoner kronor från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond (MAW). Ansvarig för projektet är Iris-Corinna Schwarz, docent i lingvistik och specialiserad inom barns språkutveckling.

Samspelets betydelse för språkinlärningen

Man vet sedan tidigare att socioemotionella faktorer i samspelet mellan barn och föräldrar är viktiga för barns utveckling. Men hur dessa faktorer påverkar språkinlärningen är inte klarlagt. PALL-projektet kommer därför undersöka experimentellt hur tre socioemotionella faktorer påverkar språkinlärningen hos barn, nämligen känslan i det barnriktade talet, barnets igenkänning av förälderns röst och samspelet ansikte mot ansikte. Målet är att kunna ge en sammanhängande bild av hur spädbarn under första levnadsåret lyckas segmentera ord ur talflödet och hur mycket deras talsegmenteringsförmåga påverkas av olika socioemotionella faktorer. På detta sätt vill man bidra med viktig kunskap om hur spädbarn vanligtvis lär sig språk i samspel, med implikationer för spädbarn till depressiva föräldrar.

Talsegmentering med hjälp av EEG

Kopplingen mellan språkinlärningen och dessa socioemotionella faktorer kommer inom PALL-projektet att undersökas genom talsegmentering med hjälp av elektroencefalografi (EEG). Talsegmentering handlar om processen att identifiera målord i ett talat yttrande, att så att säga ”klippa ut” ett ord ur ett yttrande och spara det i minnet. Denna process, som är en förutsättning för att lära ord, baseras på probabilistiska och prosodiska ledtrådar i talet och går att mäta med EEG hos spädbarn. I PALL-projektet kommer man att använda sig av en etablerad event-relaterad potential (ERP), den så kallade ordigenkänningseffekten, och regressionsbaserade ERP-metoder för att visa hur de tre socioemotionella faktorerna (känslan i det barnriktade talet, igenkänningen av förälderns röst och samspelet ansikte mot ansikte) påverkar spädbarns förmåga att segmentera talflödet. 

Forsningsprojektet PALL (Parent affect in infant-directed speech and its role in language learning) löper under fem år och administreras av Institutionen för lingvistik.