Program (99 Kb)

Syftet med symposiet är att skapa en bred tvärvetenskaplig diskussion kring grundläggande aspekter av språkutveckling och språkets evolution. Utgångspunkt för diskussionen är antaganden om självorganisationsprocesser bakom komplexa system som språkkommunikation och de underliggande biologiska system som möjliggör själva språkkommunikationen.

Såväl språket som biologiska system bygger på allmän rekursiv återanvändning av grundläggande element. Hos biologiska system verkar det finnas ett begränsat antal aminosyror som fungerar som byggblock på basal nivå och som kombineras i hierarkiska system av ökande komplexitet. Systemens komplexitet avspeglas (eller möjliggör) i sin tur ökade interaktionsmöjligheter med omgivningen – både i vad gäller nyansering och specialisering av rent fysikaliska och kemiska interaktioner och i systemens kapacitet till djupare och mera omfattande representationer av sina ekologiska miljöer.

För att starta diskussionen har vi bjudit in tre utländska gäster från tre helt skilda områden:

  • Stephen Freeland (NASA) kommer att utgå från ett biologiskt perspektiv i en frågeställning om varför levande organismernas diversitet alltid verkar bygga på kombinatorik av ett relativt begränsat antal element.
  • Pierre-Yves Oudeyer forskar inom robotik. Han arbetar med simuleringar av interaktioner mellan olika agenter och hur dessa agenter, som till en början saknar ett gemensamt språk, så småningom “förhandlar fram” ett effektivt kommunikationssystem med språkliknande struktur.
  • Peter MacNeilage studerar språkets evolution. Han argumenterar för att exempelvis tuggrörelser ligger bakom strukturering och diskretiseringen av kontinuerliga läten som senare resulterar i det mönster av konsonanter och vokaler som är typiskt för naturliga språk.

Dessutom är två svenska lingvister inbjudna, vars bidrag avser att ytterligare föra fram diskussionen:

  • Jan Anward och Per Linell, lingvister vid Linköpings universitet. Preliminärt tema för Jan Anwards inslag är ”Units from interaction”. Han kommer att filosofera över hur kommunikation mellan individer leder till att semantiska och syntaktiska kategorier etableras. Temat för Per Linell är ”Rethinking Language”, temat är avsett att vara en reflektion av språklig struktur i vid bemärkelse, med resonemang kring den fonetiska och akustiska variabiliteten och i vilken utsträckning den fångas (eller fängslas!) av strukturalistiska språkbeskrivningar.

Symposiet har aktiva deltagare som är experter inom vetenskapliga områden som neurovetenskap, filosofi, etologi och kognition. Deltagarna kommer att bidra till en öppen, livlig och inspirerande debatt utifrån egna perspektiv om hur hjärnan - i synnerhet den mänskliga hjärnan - hanterar information, hur begrepp skapas och hur de sprids genom kulturell evolution. Ämnesområdena är inte begränsade. Kungliga Vetenskapsakademiens Klass X och Institutionen för lingvistik vill gärna åstadkomma en produktiv samverkan av expertis- och debattinlägg från olika perspektiv.