Tid: Torsdag 2 februari 2017, kl. 15:00 – 17:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Föreläsningen hålls på svenskt (och lite norskt) teckenspråk och teckenspråkstolkar finns.

Abstract
I dette innlegget vil jeg ved diskutere tegnspråktolking som yrke i velferdsstaten med et profesjonsteoretisk blikk. Med velferdsstat menes i denne sammenhengen at staten eller offentlige myndigheter betaler for en lang rekke tjenester for befolkningen. Dette inkluderer også tolketjenester i de fleste samfunnssektorer. Først vil jeg si noe om fremveksten og etableringen av tolkeyrket i Norge. Arbeidet som ble gjort av bl.a. døves organisasjoner og etter hvert tolkenes egne yrkesorganisasjoner handlet på den ene siden om å få det offentlige til å ta ansvar for og finansiere tolketjenester der det var behov for det. På den annen side handlet det om å definere kunnskapsgrunnlaget og arbeidsoppgavene for tolkene, og på denne måten konsolidere tolken som profesjonsutøver. Noe av det som er viktig for etableringen av nye profesjoner, er at det oppstår en allmenn forståelse og aksept for at personer med en bestemt type kunnskap kan løse et problem. Før dette kommer på plass – og også etter at profesjonene er vel etablert -  vil det gjerne være ulike oppfatninger om hvilke problemer profesjoner skal løse og hvilken kunnskap som trengs for å løse disse oppgavene. Intervjuer med tolker og dokumentanalyser viser at det i Norge er minst to ulike underliggende forståelser av hvilket ”problem” tolkene skal løse. Jeg vil vise hvordan tolkene må forholde seg til spenningen mellom å være profesjonsutøver som tar avgjørelser basert på tolkefaglig skjønn, samtidig som de leverer sine tjenester på vegne av en byråkratisk organisasjon hvis formål og logikk ikke nødvendigvis er i samsvar med tolkens oppfatning av hva som er riktig profesjonsutøvelse. Hovedfokuset blir på tegnspråktolking i Norge, men jeg vil sporadisk vise til eksempler fra organiseringen av tolking mellom to talte språk, og organiseringen av tolketjenester mellom tegnede og talte språk i Sverige.

Mer information om Hilde Haualand, senior research fellow, Norwegian University of Science and technology (NTNU): http://www.ntnu.no/ansatte/hilde.haualand

Välkomna!
Johanna Mesch