Tid: Torsdag 13 februari 2014, kl. 15:00–17:00
Plats: C397, Södra huset, Frescati

Postseminarium följer efter föreläsningen i institutionens pentry.

Seminariet hålls på svenskt teckenspråk med taltolkning till svenska

Abstract

Cochlea implantatoperationer på barn har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet, vilket fört med sig att allt fler föräldrar valt en skolplacering i s.k. vanlig klass på hemorten istället för i specialskolan. Dock saknas kunskap om hur skolvardagen kan se ut där för barn med implantat och den undersökning som här presenteras har haft som syfte att bidra till denna ökade kunskap, genom att utifrån etnografisk ansats följa två klasser där sådana barn finns. Undersökningen ligger till grund för en avhandling i pedagogik som har ett särskilt intresse för hur teknologier används och hanteras i interaktion och hur de skapar villkor för kommunikation och identitet för människor med hörselnedsättning, inte bara i de studerande klassrummen, utan också ur ett historiskt perspektiv. Det senare har gjorts genom analys av artiklar från tre intresseorganisationers tidskrifter (SDRs, DHBs och Barnplantornas) i syfte att förstå det som sker idag och för att sätta in nutida situation i ett historiskt sammanhang. Undersökningen visar att teknologier av olika slag ges stort fokus, både avseende klassrumsinteraktionen och artiklar i tidskrifterna och två olika perspektiv framträder; det ena fokuserar hur teknologier på olika sätt kan kompensera för hörselnedsättningen genom att öka möjligheterna till interaktion och deltagande medan det andra perspektivet fokuserar hur teknologier kan ”reparera” ett skadat sinne så att en så hög grad av normalisering som möjligt kan uppnås. Sammantaget konstateras i undersökningen att teknologier på olika sätt spelar en avgörande roll avseende deltagande i interaktionen för människor med hörselnedsättning både genom att främja detta men också genom att många gånger istället skapa hinder för deltagandet.

Välkomna!

Krister Schönström