Tid och plats: Torsdagen 14 april kl. 15-17 i sal C307

Abstrakt

I sin nyligen publicerade avhandling i tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet undersökte Kamilla György Ullholm språkanvändningen och dess förutsättningar i 61 två- och flerspråkiga familjer boende i Stockholm- och Göteborgsområdet. Familjerna var speciella i den meningen att minst en av föräldrarna var invandrare med ungerska som modersmål. Den andra förälderns modersmål var antingen ungerska, svenska eller ett tredje språk. Samtliga familjer hade ett eller fler barn födda i Sverige. De intervjuade barnen var alla i skolåldern (6-18 år) och även om det fanns andra syskon i de undersökta familjerna, var det dessa, i Sverige födda barn som stod i fokus för studien.

I undersökningen används familjen som grundenhet i såväl språkanvändningssammanhang som i fråga om språkbyte och språkbevarande. Språköverföring ses här som ett dynamiskt möte mellan två generationers vardagsupplevelser och ibland överensstämmande, andra gånger avvikande referensramar inbegripet regler för acceptabelt språkligt beteende. Undersökningen kombinerar statistiska analyser med kvalitativa metoder och bygger till lika delar på barnens som på föräldrarnas utsagor.

Seminariet ägnas åt att diskutera barnens tvåspråkighet ur ett holistiskt perspektiv. Ämnen som kommer att beröras inkluderar språkval i familjen, självbedömd muntlig och skriftlig kompetens i svenska resp. ungerska, språkdominans, språkpreferens, språkval under intervjuns gång samt inlärningsordning. Syftet är att ge en så mångsidig bild av barnens uppväxtvillkor (=process) och tvåspråkighet
(=resultat) som möjligt samt väcka intresse för teoretiska och metodologiska frågor kopplade till detta komplexa ämne. En av de viktigaste är frågan om kommunikativ kompetens i en tvåspråkig kontext.

Hjärtligt välkomna!

Ljuba Veselinova