Tid: Fredag 4 mars kl. 10-12 Plats: C307

Sammanfattning

ASU-korpusen (ASU = Andraspråkets strukturutveckling) dokumenterar utvecklingen av svenskt inlärarspråk på individnivå hos vuxna.
Karakteristiska drag för ASU-korpusen är individbaseringen, den starka utvecklingsdimensionen med en noggrann kronologisk uppläggning, målspråkssvenskt kontrollmaterial samt förekomsten av tal- och skriftproduktion parallellt från samma individer. Korpusen är i första hand uppbyggd för grammatiska och lexikala undersökningar, men har också använts för fonologi och samtalsanalys. Den ger ett rikt material så länge man ser på relativt frekventa företeelser i språket och karakteristiska inlärarfenomen, men den är inte så lämpad för att utforska t.ex. lågfrekvent vokabulär och fraseologi eller mindre centrala syntaktiska fenomen.
ITG-gränssnittet är ett kombinerat sök- och analysverktyg för korpusar, som har utvecklats och underhålls vid Språkbanken, Göteborgs universitet. Detta gränssnitt har många funktioner som matchar ASU-korpusens uppbyggnad och egenskaper. Det är framför allt ett interaktivt verktyg för arbetet med korpusdata. Kombinationen av sökning och fortsatt analys är en grundegenskap hos ITG-verktyget: man kan dels söka fram och kvantifiera språkliga belägg och se en grafisk spridningsbild av dem i korpusen, dels utifrån konkordanser analysera materialet vidare och redigera det efter sina forskningssyften. Det finns en rad olika funktioner med vilka man kan ta fram ett redigerat forskningsmaterial ur data från korpusen, bl.a. kan man studera exemplen i vidare kontext, infoga egna finindelningar och gruppera beläggen i annan ordning efter behov, spara och återhämta arbetsversioner, göra utskrifter och kopiera ut exempel.
Under seminariet ska vi översiktligt presentera korpusen och gränssnittet och därefter pröva att demonstrera korpusarbete med gränssnittet i realtid.

Hjärtligt välkomna!

Ljuba Veselinova & Östen Dahl