Tid: Torsdagen 8 november 2012 kl. 15:00 - 17:00
Plats: C307, Södra huset, Frescati

Postseminarium äger rum direkt efter seminariet i institutionens pentry.

Abstract

Flerspråkighet som en central aspekt av människors språkkompetens har kommit i fokus genom den ökande forskningen om olika flerspråkiga situationer och så kallad tredjespråksinlärning under de senaste 1-2 decennierna. Det kan hävdas att den flerspråkiga potentialen är en naturlig egenskap hos människan och att flerspråkig kompetens är normalfallet hos vuxna individer. Jag kommer att diskutera detta något och sedan ta upp några aspekter av den flerspråkiga kompetens som individer utvecklar. Ett par grundaspekter är dess holistiska natur och dess hierarkiska sammansättning hos individen. Det har framhållits att en flerspråkig talares kompetens i de olika språken bildar en sammanhängande helhet, en ”multikompetens” inom samma kognitiva system, inte separata enspråkiga kompetenser. Hit hör frågor om hur detta är organiserat, hur talaren kontrollerar sitt val av språk, hur bakgrundsspråk och element i dessa aktiveras i situationen, hur de olika språkens grad av aktivering kan skifta och hur flerspråkighet kan reflekteras i modeller av talproduktionen. Allmänt använda termer som ”förstaspråk” och ”andraspråk” antyder att språken uppfattas bilda en hierarki hos individen, men vad är det för slags hierarki? Särskilt begreppet ”tredjespråk” har visat sig problematiskt. Olika modeller för användning av termerna första/andra/tredjespråk i litteraturen kommer att granskas, och vad som är hållbara definitioner ska diskuteras.

Hjärtligt välkomna

Ljuba Veselinova