Tid och plats: 13 oktober kl. 15 i Fonetiklaboratoriet, hus C, plan 2, Frescati.

Ulla Sundberg och Francisco Lacerda, Institutionen för lingvistik

Sammanfattning

I barnriktat tal sker modifikationer på alla lingvistiska nivåer jämfört med vuxenriktat tal, och de mest påfallande fonetiska dragen är högt modifierade grundtonskonturer, längre vokaldurationer och expanderad vokalrymd. I många tidigare studier betraktats barnriktat tal som en enhetlig talstil där vissa karaktäristiska återfinns i större eller mindre utsträckning. I en studie av av Sundberg och Lacerda, (1999) befanns att VOT* i sex mammors barnriktade tal till tre månader gamla spädbarn var signifikant kortare än i deras vuxenriktat tal. Författarna spekulerar att mammorna intuitivt modifierar klusilers interna egenskaper så att talsignalen blir mer kontrastfylld och därmed kanske auditivt intressantare för barnet. Författarna för samtidigt fram hypotesen att fonetiska specifikationer i barnriktat tal ändras efter det tilltalade barnets ålder / utveckling, som en följd av förändrade förutsättningar och intentioner i barn-vuxenkommunikationen. Hypotesen var att VOT i tal till äldre spädbarn, 12 mån gamla, skulle avspegla detta och i stället bli längre än i det vuxenriktade talet. Resultaten bekräftade hypotesen i det att VOT befanns vara signifikant längre i talet till ettåringarna än till den vuxne. Sådana överspecifikationer av klusilernas egenskaper skulle kunna medföra perceptuella fördelar för barnet, men ev även underlätta kategoriseringsmönster.
Resultaten visar att fonetiska egenskaper i barnriktat tal kan ändras efter barnets ålder, något som ger en mer nyanserad bild av segmentella egenskaper i barnriktat tal.

 

*VOT är durationen mellan explosionen eller releasen i en klusil och stämbandsvibrationernas början i den efterföljande vokalen. VOT-värden uppvisar språkspecifika skillnader i enlighet med fonologiska kategorier, och skiljer sig också systematiskt åt vad gäller klusilers artikulationsställen – ju längre bak desto längre durationer. VOT mätningar genomförs, beskrivs och tolkas på olika sätt, något som belyses kort i seminariet.

Välkomna!