Jan Svanlund (Inst. för nordiska språk, SU) talar under rubriken

"Lexikal etablering – en undersökning av hur nya sammansättningar får betydelse"

 

Tid och plats: Torsdagen den 3 december 2009, kl. 16-18 i C 307. OBS! Ny tid!

Sammanfattning

Utgångspunkten för den här undersökningen är att sammansättningar inte har någon automatiskt förutsägbar eller mekaniskt kompositionell betydelse. Om inte annat gör mångdfalden av potentiella betydelser för en given ny ordkombination att kompositionalitetstanken förlorar substans. Med den förutsättningen är det intressant att studera hur det faktiskt går till när nya ord etableras och får sin betydelse. Jag har gjort ett antal fallstudier där jag försökt följa (den massmediala) etableringsprocessen så fullständigt som det går. Dessutom har jag testat samma ord på informanter som fått ange hur välbekanta orden är och vad de tror att de betyder.