Tomas Riad, professor, forskare vid Svenska Akademien,

Nordiska språk, Stockholms universitet talar om "Rekonstruktion av nordgermanska toner".

Tid och plats: Onsdagen den 28 oktober 2009, kl 16-18 i Övningslaboratoriet, hus C plan 2.

Sammanfattning

För att ordentligt rekonstruera hur den tonala typologin i nordgermanska har uppkommit måste man ha dels en modell för den tonala grammatiken, dels en hypotes om utgångsläget, dvs. det diakrona ursprunget. Därtill måste man dels relatera de välkända varieteterna till varandra, dels motivera varje föreslaget steg i utvecklingen. Annars riskerar man att presentera tänkbara scenarier istället för underbyggda hypoteser.

På seminariet diskuterar jag två ämnen som aktualiserar
rekonstruktionens villkor, nämligen stöt/toner och en-/tvåtoppighet hos accent 2. Först tar jag upp förhållandet mellan dialekterna i Östra Mälardalen (centralsvenska, eskilstunamål, dalabergslagsmål, nysätramål) och hur de fenomen som där kan iakttas kan kasta ljus över utvecklingen av standarddanska (med stöt) från ett tidigare tonalt system. Därefter presenterar jag relationen mellan vokalbalans och tonaccent och formulerar ett argument som stöder den tvåtoppiga accent-2-konturens relativa ålderdomlighet.