Det tidigare annonserade seminariet den 4/12 ( se nedan ) är uppskjutet till våren 09.

Jan Svanlund (Inst. för nordiska språk) talar under rubriken "Lexikal etablering – en undersökning av hur nya sammansättningar får betydelse"

Tid och plats: Torsdag 4 december 2008, kl. 15-17, C 307

Beskrivning

Utgångspunkten för den här undersökningen är att sammansättningar inte har någon automatiskt förutsägbar eller mekaniskt kompositionell betydelse. Om inte annat gör mångdfalden av potentiella betydelser för en given ny ordkombination att kompositionalitetstanken förlorar substans. Med den förutsättningen är det intressant att studera hur det faktiskt går till när nya ord etableras och får sin betydelse. Jag har gjort ett antal fallstudier där jag försökt följa (den massmediala) etableringsprocessen så fullständigt som det går. Dessutom har jag testat samma ord på informanter som fått ange hur välbekanta orden är och vad de tror att de betyder. Föga överraskande ser det väldigt olika ut för olika ord. Somliga uppmärksammas intensivt som ordbildningar under själva etableringsprocessen. De problematiseras och kommenteras på olika sätt, förklaras och förses med citattecken. Andra används på ett till synes bekymmerslöst självklart sätt, som om de alltid hade funnits. Intressant nog var det dock ingalunda de orden som var mest kända av enkätinformanterna. Inte heller var det de som var lättast att gissa betydelsen hos – snarare tvärtom. Att svepande förklara detta med att kontexten specificerar betydelsen i verkliga användningssituationer blir för vagt och otillfredsställande. Det synes mer fruktbart att försöka visa hur användningskontexterna samspelar med olika typer av redan etablerade mönster – kognitiva, sociala och språkliga – på olika nivåer. Kopplingar till diverse sådana mönster laddar orden med betydelseassociationer under etableringsfasen. Det ska jag försöka visa exempel på.