Anders Eriksson och Anna Ericsson, Institutionen för lingvistik, Göteborgs universitet, i samarbete med Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, talar under rubriken "SweDat - En svensk dialektdatabas"

Tid och plats: 19 november 2008 kl. 16:00 - 17:00, C389

Sammanfattning:

Målet med SweDat-projektet är att göra de dialektdata som samlades in och bearbetades i projektet SweDia 2000 tillgängligt för en vidare krets av användare. Databasen består av inspelningar gjorda i 107 dialektområden. Totalt har 1381 talare spelats in och talmaterialet omfattar omkring 800 timmar inspelat tal. Materialet har hittills använts av en relativt begränsad krets av framför allt fonetiker. Här har dock användandet varit vetenskapligt mycket produktivt och bl.a. lett till omkring 70 publikationer. Endast en mindre del, den Internetbaserade s.k. publika databasen, har varit tillgänglig för en vidare krets. Inom ramen för SweDat-projektet ska allt inspelat material transkriberas så att det blir sökbart och sedan göras tillgängligt över Internet via web-baserade gränssnitt. Liknande satsningar pågår på andra håll. SweDat-gruppen är aktiv i två nätverk med den inriktningen. Dels ett nordiskt nätverk, Research Infrastructure for Linguistic Variation Studies (RILiVS) och dels ett EU-konsortium Common Language Resources and Technology Infrastructure (CLARIN). Seminariet kommer att presentera projektets mål och arbetsmetoder, ge en rapport om läget just nu och exempel på möjliga lösningar för de tilltänkta användargränssnitten.