Studiens syfte

Under de första levnadsåren börjar barnet förstå att ord refererar till olika föremål eller situationer i omgivningen. Föräldrar och andra vuxna i barnets omgivning är delaktiga i denna process genom att interagera och samtala med barnet. Projektets syfte är att studera barnets inlärning av ord, joller- och språkutveckling, samt samspelet mellan förälder och barn.

Vi som jobbbar med undersökningarna

MINT-projektetteamet