Följande personuppgifter ingår i undersökningen:

  • barnets namn och kön
  • beräknat och faktiskt födelsedatum
  • födelsevikt
  • föräldrars namn, adress och telefonnummer
  • språk som talas hemma hos barnet
  • antal äldre och yngre syskon
  • eventuell förekomst av öroninflammation

Ni har som försöksperson/målsman för försöksperson rätt att när som helst och utan vidare förklaringar ta del av informationen eller begära att era personuppgifter tas bort. 

Vid bearbetning och presentation av resultaten i vetenskapliga sammanhang kommer materialet att vara avidentifierat och sammanställt per åldersgrupp.

 

* Projektet bedrivs i enlighet med föreskrifter av Datainspektionen och Karolinska Institutets forskningsetikkommitté (Dnr 2011/955-31/1) och med personuppgiftslagen (1998:204) och lagen om etikprövning av forskning som avser människor (2003:460).
www.epn.se/start/bakgrundbestaemmelser/lagar-och-foerordningar.aspx