Det vi vet är att interaktion är grundläggande för att ett språk ska växa fram. Barn som av olika anledningar förvägras interaktion med andra människor kommer inte att utveckla ett språk. Interaktion består – förutom språkliga uttryck – av gestik, ögonrörelser, tonfall, kroppshållning, kroppskontakt, etc. Att veta detta räcker emellertid inte för att förklara barns språkutveckling. Är alla aspekter lika viktiga eller finns det vissa komponenter i gesterna, blickarna, tonfallet, beröring, etc., som är mer centrala än andra?

MINT-projektet syftar till att ta reda på detta. Det görs genom att löpande spela in förälder-barn interaktion var tredje månad från 3 till 36 månader och att följa barns språkutveckling i intervaller. Barns språkförmåga mäts i MINT-studien bland annat genom enkäter där föräldrar kryssar i vilka ord barnet förstår eller säger.

 

Länk till den aktuella ordförrådsenkäten:

www.ling.su.se/mint/login

 

MINT-projektet finansieras av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Reportage om MINT-projektet:
http://www.wallenberg.com/maw/projekt/reportage/sma-barn-ska-lara-oss-om-sprakets-gata