Marklund, U., Marklund, E., & Gustavsson, L. (2021). Relationship between parents’ vowel hyperarticulation in infant-directed speech and infants’ phonetic complexity on the level of conversational turns. Frontiers in Psychology (688242). doi: 10.3389/fpsyg.2021.688242

Om studien

Denna studie undersökte närmare det samband vi tidigare hittat mellan föräldrars artikulation och hur fonetiskt avancerade barns yttranden är. I den tidigare studien såg vi att de barn som har avancerade yttranden också har föräldrar som artikulerar tydligt när de pratar med barnet. I denna studie undersökte vi om barnens enskilda yttranden föregicks eller följdes av mer eller mindre tydligt artikulerade föräldrayttranden. Studien visar att ju tydligare artikulerat ett föräldrayttrande är, desto mindre fonetiskt avancerat är det påföljande barnyttrandet. Detta tycks tala emot resultaten i vår tidigare studie, men går att tolka i ljuset av studier om motorisk inlärning inom logopedin, där prestation under inlärning inte förutsäger hur bra inlärningen har gått på längre sikt. Det är alltså möjligt att även om tydlig artikulation i stunden leder till mindre avancerade yttranden hos barnet, så leder det på längre sikt till att barnen får mer fonetiskt avancerade yttranden.

Läs hela artikeln här