Henrik Bergqvist
Henrik Bergqvist

Henrik Bergqvist är docent i lingvistik vid Institutionen för lingvistik. Han har sedan många år arbetat som fältlingvist med fokus på inhemska språk i Mellan- och Sydamerika vilket inneburit längre vistelser i Mexico och Colombia för fältstudier.

Henrik Bergqvist har nu av Vetenskapsrådet tilldelats forskningsmedel för ett treårigt forskningsprojekt  “Mot en typologi av förbindelse: social kognition i grammatiken". Mer information om Henrik Bergqvist finns på hans profilsida och en sammanfattning vid hans befordran till docent i lingvistik.

Totalt beviljat anslag: 4 500 000 SEK

Sammanfattning av projektet

Projektet undersöker grammatiska former tillhörande kategorin “förbindelse” i fem genetiskt och typologiskt skilda språk. Språken som ingår i studien är svenska (germanska, Sverige), lakandonska (yukatekiska, Mexiko), kogi (chibchanska, Colombia), sydlig nambikwaranska (nambikwaranska, Brasilien) och jaminjung/ngaliwurru (mirndi, Australien).

Förbindelse är en nyligen föreslagen kategori som uttrycker talarens uppfattning om fördelningen av kunskap och/eller medvetenhet mellan taldeltagarna med avseende till ett påstående. Den grundläggande betydelsekontrasten kan parafraseras på följande sätt: jag vet p och jag antar att du inte vet p, i kontrast mot, jag vet p och jag antar att du också vet p.

Syftet med projektet är att beskriva undersökta formers grammatiska status, betydelse, funktion, ursprung och användning för att kunna föreslå en typologi över förbindelse i språk. Projektet bidrar till dokumentationen av världens språkliga mångfald, grammatikens möjligheter och dess nära koppling till människans sociala kognition.