Projektet påbörjades våren 2016 och planeras pågå under tre år. Bakgrunden till projektet är att undervisning i teckenspråk som andraspråk är ett relativt outforskat område internationellt sett. Det saknas kunskaper kring hur man på bästa sätt bygger upp kunskaper och färdigheter i ett nytt språk från start till en nivå som innebär mycket goda kunskaper i svenskt teckenspråk. Syftet med projektet är därför att öka kunskaperna kring hur man kan undervisa i teckenspråk som andraspråk på ett sätt som leder till god progression och djup kunskap hos studenterna. Projektet, som består av flera delstudier, använder sig bland annat av aktionsforskning som metod, i vilket olika undervisningsmetoder testas, följs upp och utvärderas.

Projektledare: Dr. Ingela Holmström

Medverkande: Eira Balkstam, Krister Schönström, Magnus Ryttervik, Åsa Gustafsson