Teckenspråkets rumsliga dimension vid simultantolkning

Syftet med projekt är både att öka kunskapen om teckenspråkets rumsliga dimension så som den kommer till uttryck i tolksituationen och att öka vår kunskap om svenskt teckenspråk mer generellt. Avdelningen för teckenspråk beviljades medel från Vetenskapsrådet för tre år (1 januari 2012 - 31 december 2014)
Projektledare: Anna-Lena Nilsson.

Korpus för det svenska teckenspråket

Ett brett upplagt korpusarbete är nödvändigt för såväl lexikonarbetet inom svenskt teckenspråk, som för fördjupad forskning om teckenspråkets struktur och dess användning. Avdelningen för teckenspråk beviljades medel från Riksbankens Jubileumsfond för tre år (1 januari 2009–31 december 2011). Teckenspråkskorpus

Korpus - Pilotstudie

Avdelningen har beviljats medel från Erik Wellanders fond inom Språkrådet för en pilotstudie. Studien avser datamaskinell analys av teckenspråkstexter och utarbetning av ett taggningssystem för detta och skall presenteras vid ett nordiskt seminarium "Teckenspråken i Norden - korpusarbete" vid Stockholms universitet den 7-8 november 2008.
Medverkande: Johanna Mesch och Lars Wallin.

MEDISIGNS – Medical Sign Language & Interpreter Training

MEDISIGNS är ett europeiskt samarbetsprojekt med deltagare från Cypern, Irland, Polen, Skottland och Sverige. Medverkande: Anna-Lena Nilsson
MEDISIGNS – Medical Sign Language & Interpreter Training

European Cultural Heritage Online (ECHO)

Delprojektet Language as Cultural heritage - a pilot study with Sign Languages i samarbete med

- University of Nijmegen, Nijmegen, Nederländerna
- City University, London

Svenska projektmedarbetare: Johanna Mesch, Brita Bergman

Projektet var ett pilotprojekt vars syfte var att göra teckenspråk tillgängligt på internet i form av videosekvenser med transkriptioner. Ett långsiktigt syfte var att bidra med material till jämförande studier av de europeiska teckenspråken.

Materialet i pilotprojektet utgjordes dels av fem fabler av Aisopos som hade översatts till brittiskt, nederländskt och svenskt teckenspråk, dels en lista omfattande ca 300 ord som översattes till de tre teckenspråken. Fablerna transkriberades i programmet ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) som synkroniserar videosekvenser med anteckningar av olika slag, t.ex. transkription och översättning.