Mats Wirén, docent i datorlingvistik, är sedan tidigare involverad i projekt relaterade till språkutveckling och språkteknologisk infrastruktur. Det nya projektet stärker dessa aktiviteter och innebär en vidareutveckling av institutionens forskningssamarbeten med Göteborg och Uppsala.

Mats Wirén
Mats Wirén

SweLL - forskningsinfrastruktur för svenska som andraspråk

Forskning inom svenska som andraspråk (L2) har under de senaste åren fått allt större betydelse, inte minst i samband med flyktingsituationen i Sverige och Europa. Detta avspeglas i regeringens beslut att genom Skolverket satsa på nyanländas lärande.

SweLL syftar till att skapa en plattform för att samla in, digitalisera, normalisera, annotera och elektroniskt tillgängliggöra texter skrivna av inlärare av svenska. En sådan textsamling möjliggör sökningar efter språkliga strukturer som utmärker inlärarspråk, med en parallell normaliserad version, för ett urval av texter. För andra språk finns sådana resurer, men de är en bristvara för svenskans del; ett av få exempel är ASU-korpusen från inlärare av svenska från Institutionen för lingvistik.

Behovet av en sådan infrastruktur är uttalat inom flera områden inom andraspråksforskning: lexikonstudier behöver L2-material för att kunna besvara frågor om hur ordförrådet utvecklas, studier om syntax behöver material för att verifiera hypoteser från experimentella studier, osv.

För att tillgodose bl.a. dessa behov syftar SweLL till att skapa en infrastruktur som består av:

  • en portal för datainsamling, både för import från filer och via online-övningar
  • verktyg för analys av inlärarspråk
  • en L2-korpus på ca 600 texter annoterade med bl.a. fel
  • sökmöjligheter för L2-material, såsom sökningar på behärskningsnivåer och grammatiska strukturer

Projektet koordineras från Göteborg och planeras löpa under två och ett halvt år. Material och verktyg kommer att tillgängliggöras genom Språkbanken.

Läs mer om: