Krister Schönström
Krister Schönström

Riksbankens Jubileumsfond beviljade 20 oktober över 300 miljoner kronor till svensk forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. 3 program, 42 projekt och 7 projektstöd till forskningens infrastruktur tilldelades medel.

Ett av de åtta projekt som tilldelades Stockholms universitet är Krister Schönströms projekt "Från tal till tecken - att lära sig Svenskt teckenspråk som andraspråk". Tillsammans med medsökande Johanna Mesch kommer de att undersöka vad som  händer när man som vuxen lär sig ett teckenspråk som ett andraspråk. De kommer att studera tillägnandet av två språkliga komponenter som kan vålla särskilda svårigheter för inlärarna: munrörelser som tillsammans med händerna uttrycker ett teckens betydelse samt användning av syntaktisk struktur. Utöver det kommer de också studera hur andraspråksinlärarna tillägnar sig användningen av teckenrummet.

Projektet kommer att baseras på data från den befintliga inlärarkorpus i teckenspråk som andraspråk som samlades in under 2013 och 2014. Denna korpus kommer att utökas med ny, värdefull data insamlad från studenter som studerar teckenspråk vid Stockholms universitet.

Sammanfattning av projektet

Johanna Mesch
Johanna Mesch

De flesta av oss har erfarenheter av att lära sig andra språk. Vad händer när detta andra språk inte är ett talat språk utan istället är ett tecknat språk - ett språk inom en annan modalitet och som uttrycks med händer och ansikte och uppfattas med synen? Det svenska teckenspråket är det primära språket för döva i Sverige, teckenspråk används när de ska kommunicera med varandra och med andra teckenspråkskunniga. De flesta utbildningar i svenskt teckenspråk syftar till att lära ut språket till hörande nybörjare. Syftet är ofta att dessa sedan ska fylla en viktig funktion i samhället genom olika serviceinriktade yrken som exempelvis teckenspråkstolkar men också som lärare på dövskolor. Trots en lång tradition av undervisning av teckenspråk som andraspråk saknas det forskning inom området, några enstaka studier undantaget. Vår övergripande forskningsfråga gäller vad som händer när man som vuxen lär sig teckenspråk som ett andraspråk. Särskilt fokus kommer att riktas mot tillägnandet av två språkliga komponenter som kan vålla särskilda svårigheter för hörande: i) munrörelser som tillsammans med händerna bidrar till ett teckens betydelse, och ii) modifierade och produktiva tecken (dvs. komplexa tecken som innehåller flera betydelsekomponenter). Resultatet från projektet kommer att bidra till ökad förståelse av de mekanismer som ligger bakom inlärningen av ett tecknat språk och i förlängningen tillämpas inom undervisningen av teckenspråk som andraspråk.