Mikael Parkvall, forskare i allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, har fått anslag till ett 5 1/2 -årigt forskningsprojekt med titeln "SINUS (Spridning av innovationer i nutida svenska)". Totalt beviljat anslag: 4.750 000 kr

Projektbeskrivning

Projektets syfte är att kartlägga samtida utveckling och innovationsbenägenhet i svenska språket genom analys av webbtext (bloggar, diskussionsgrupper och twitterflöden). Sådan ”ny text” har stora fördelar för studiet av spontant producerat språk framför noggrant redigerad professionellt producerad text, vilket hittills alltid varit den huvudsakliga källan till språkliga analyser. Dels är stilen mer talspråksnära och relativt fri från preskriptivistiska influenser, och dels är åtminstone bloggar sådana att skribenten identifierar sig själv (ofta, om än inte alltid) med grundläggande personuppgifter, såsom ålder, kön och bostadsort.

Svenskt webbspråk har tidigare studerats vid ett flertal tillfällen, men aldrig i ett geografiskt och diakront perspektiv, såsom föreslås här.

Målet för projektet är att åstadkomma ett beräkningsramverk för studiet av språklig förändring, där projektets resultat tillämpade på svenska språket och dess dialekter kommer att kunna generaliseras till flera språk- och kulturområden. Projektet tar avstamp i och integrerar senare tiders resultat inom dialektologi, nya texter skrivna i nya skrivsituationer av nya skribenter i nya medier, och tillämpar nyutvecklade beräkningsmodeller för språklig betydelse.

Intresset för analys av levande webbtext är i dagsläget mycket stort både inom den akademiska och kommersiella världen. Studier av dylika data utgör nytt värdefullt material för språkvetenskapen, samt öppnar nya möjligheter för kommersiella aktörer. Det har dock saknats metoder för att på ett adekvat sätt hantera de dynamiska egenskaper (t.ex föränderlighet, ofullständighet, brus) som sådana textdata uppvisar. Det föreliggande projektet kommer tillämpa nya beräkningsmetoder på ny typ av data, och vi förutser därför att våra metoder och resultat kommer uppmärksammas både akademiskt och kommersiellt.