Henrik Liljegren, forskare vid Avdelningen för allmän språkvetenskap vid Institutionen för lingvistik, har beviljats forskningsanslag för ett treårigt forskningsprojekt med fokus på de språk som talas i Hindukushregionen i nordöstra Afghanistan och norra Pakistan. Henrik Liljegren har lång erfarenhet av fältlingvistiskt arbete i norra Pakistan.
Se Henrik Liljegrens forskningsprofil i Stockholms universitets Forskningsdatabas

Totalt beviljat anslag: 2 105 000 SEK

Projektbeskrivning

Språkkontakt och språksläktskap i Hindukushregionen
Målet med projektet är att upprätta en lingvistisk profil över språken som talas i Hindukushregionen, ett bergsområde i nordöstra Afghanistan och norra Pakistan (inkluderande nordligaste delen av Kashmir). Området karaktäriseras av stor språklig mångfald (ca 50 klassificerade språk, inkluderande indoariska, iranska, nuristanska, tibetoburmanska, turkspråk och isolatet burushaski), hög nivå av flerspråkighet och har under lång tid varit en mötesplats eller "buffert" mellan olika kultursfärer och imperier.

Fastän det är en potentiell guldgruva för studiet av språkkontakt och areala fenomen har bla politiska omständigheter lämnat det relativt outforskat och många frågor återstår att bli besvarade kring språksläkskap (speciellt inom en omstridd grupp språk refererad till som "dardiska") och hur enskilda språk, oavsett ursprung, har kommit att influera varandra.

En förstudie med ett mindre sampel har indikerat några språkdrag som speciellt intressanta ur ett arealtypologiskt perspektiv och dessa kommer nu att dokumenteras och undersökas systematiskt: förekomsten av retroflexa frikativor/affrikator, kasussystem/ergativitet, komplexa deiktiska system samt räknesystem som i varierande grad bygger på talet 20.

Slutsatserna vad gäller eventuella likheter eller olikheter kommer att ha vidare betydelse för språkklassifikation och för att bättre förstå effekterna av långvarig språkkontakt.