Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond har tilldelat forskningsanslag för ett fyra-årigt projekt till forskarna Iris-Corinna Schwarz, Avdelningen för fonetik vid Institutionen för lingvistik, tillsammans med Christa Lam-Cassettari och Christine Kitamura, MARCS Institute vid University of Western Sydney.

Anslaget är det enda anslag som gick till Stockholms universitet från vårens ansökningsomgång inom lärande, samhällsvetenskap och humaniora.

Totalt beviljat anslag: 4 087 000 SEK

Projektsammanfattning:

Hur emotioner i rösten påverkar den tidiga ordinlärningen: Undersökning av spädbarns beteende och neurala responser på föräldrars barnriktade tal på svenska och australiensisk engelska

Projektet syftar på att fastställa hur emotioner i barnriktat tal bidrar till den tidiga språkutvecklingen, särskilt vad gäller ordinlärningen. Emotioner i tal fångar spädbarnets uppmärksamhet och skapar därmed goda förutsättningar för ordinlärningen, men den specifika kopplingen har aldrig direkt testats tidigare. Spädbarn av depressiva mödrar visar sämre prestation vad gäller associativa kopplingar jämfört med andra spädbarn, vilket visar att allmänna inlärningsmekanismer påverkas av emotioner i mammornas tal. Emotioner i rösten signaleras exempelvis genom överartikulation, anpassad talhastighet och med förhöjd grundtonsfrekvens vid barnriktat tal. Allt detta leder till en förbättrad uppfattning av fonetiska detaljer i talet, som i sin tur gynnar ordförrådets tillväxt. Dessutom föredrar barn att lyssna på glatt tal och på barnriktat tal i största allmänhet, vilket även syns på den neurala nivån: spädbarnets hjärna visar högre aktivering när det lyssnar på barnriktat tal än på vuxenriktat tal. Det finns ännu ingen forskning som undersöker det specifika sambandet mellan emotioner i rösten och den faktiska ordinlärningen. Genom att kombinera beteendedata med neurofysiologiska mätningar testar vi den effekt som emotioner i rösten vid barnriktat tal har på den tidiga ordinlärningen. Sålunda bör betydelsen av emotioner i rösten för den tidiga språkutvecklingen kunna fastställas. Vi förväntar oss att kunna påvisa en positiv påverkan av hög emotion i rösten i barnriktat tal på ordinlärningen. Att förstå hur emotioner i rösten vid barnriktat tal påverkar ordinlärningen är ett viktigt bidrag till förståelsen av den tidiga språkutvecklingen, och detta har hittills förbisetts inom forskningen. Projektets resultat har stora implikationer vad gäller språkinlärningen hos barn med risk för försenad språkutveckling, exempelvis barn med cochleaimplantat eller barn med hörapparat, och skulle därmed kunna ändra nuvarande paradigmer inom hörselteknologin genom att framhäva vikten av prosodiska drag i tal.

Projektet är ett fyra-årigt samarbete mellan forskare Iris-Corinna Schwarz, institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet och de australiensiska forskarna Christa Lam-Cassettari och Christine Kitamura, MARCS Institut vid University of Western Sydney.